Mức   
  Lượng email  
mở
 
Chi phí
Hiệu quả
Chi phí
Khởi tạo
Trial đến 200 Free 150.000 VNĐ
A > 4000 820.000 VNĐ 410.000 VNĐ
B > 8.000      1.540.000 VNĐ
       770.000 VNĐ
C > 15.000 2.040.000 VNĐ 1.020.000 VNĐ
D > 25.000 3.240.000 VNĐ
1.620.000 VNĐ
E > 35.000 4.420.000 VNĐ 2.210.000 VNĐ
F > 50.000 6.180.000 VNĐ
3.090.000 VNĐ
G > 75.000 9.140.000 VNĐ
4.570.000 VNĐ
H >100.000 11.940.000 VNĐ 5.970.000 VNĐ
  • Khách hàng có thể tự giám sát toàn bộ các thống kê: lượng email gửi thành công, lượng email được mở, số link được người nhận click… thông qua Panel quản trị.
  • Với các Plan cao hơn, vui lòng Gọi cho chúng tôi để biết thêm chi tiết
  • Tùy chọn: Hỗ trợ khách hàng tạo nội dung Email với những mẫu tin chuyên nghiệp: 240.000 VNĐ / email

Lưu ý :
Chi phí khởi tạo dịch vụ được trả ngay khi ký hợp đồng
50% Chi phí hiệu quả được trả sau khi OnlineMedia hoàn thành ½ khối lượng công việc (tức là ½ lượng email khách hàng đã lựa chọn)
50% Chi phí hiệu quả còn lại được thanh toán khi nghiệm thu hợp đồng
Trong trường hợp OnlineMedia không hoàn thành được công việc theo đúng lượng người mở email của mức hiệu quả mà khách hàng đã đăng ký, khách hàng sẽ không phải thanh toán Chi phí hiệu quả.