posted by onlinemedia.vn

Danh sách các khách hàng tiêu biểu đã và đang sử dụng các dịch vụ của chúng tôi:

Press Nokia IntelTrung Nguyên Bayer Maersk LineDumex CJ Media DimensionsG7 SmartBáo giáo dục Biz SolutionGTP APL PrudentialBritish American TobaccoHydan FocusGreen Feed Hoàng Gia IntervetLafarge Novatis MegaNavigos Group Levis Nguyễn HoàngOrganon Quantic Room to readTNS Vinataba Belco

Một số khách hàng và đối tác mà chúng tôi đã triển khai và hợp tác.